آموزش کسرا..

آموزش کسرا

برگزیدهآموزش

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه پرسنلی نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه درخواست مجوز نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تلورانس نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تاریخچه کارتابل اتوماسیون کنترل تردد کسری

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه اعطا به کاردکس سامانه حضور و غیاب کسری

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تقویم کاری پرسنل سیستم کنترل تردد کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه ثبت تردد جایگزین کارتخوان سامانه ورود و خروج کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تعطیلات سیستم حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه حاضرین و غائبین در سیستم حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه مدیریت ترددها سامانه کنترل تردد کسرا

آموزش صفحه رستوران

آموزش صفحه رستوران ها سیستم اتوماسیون تغذیه کسرا

آموزش صفحه رستوران

آموزش صفحه کارتخوان سیستم تغذیه کسرا

آموزش صفحه رستوران

آموزش صفحه وعده غذایی اتوماسیون تغذیه کسرا

آموزش صفحه رستوران

آموزش صفحه برنامه غذایی نرم افزار تغذیه کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه تفویض اختیار سامانه کنترل تردد کسرا

آموزش صفحه رستوران

آموزش صفحه رزرو غذا سامانه تغذیه کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه مانیتورینگ تردد پرسنل سامانه حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه درخواست آیتم ماهانه اتوماسیون حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب

آموزش صفحه ساختار اتوماسیون حضور غیاب کسرا

دوره های آموزشی نرم افزار تردد کسرا