اتوماسیون درخواست خودرو...

اتوماسیون درخواست خودرو

اتوماسیون درخواست خودرو

پرسنل هر مجموعه جهت استفاده از خدمات پشتیبانی سازمان، از جمله خودروهای سازمانی نیازمند محلی برای ارائه درخواست خود جهت انجام ماموریت های درون سازمانی یا برون سازمانی هستند. اتوماسیون درخواست خودرو شرکت مهندسی کسرا فرایندهای سازمانی برای در اختیار قرادادن خودرو مشخص را در بازه زمانی مشخص برای درخواست کنندگان را فراهم می آورد.

خودروها چه به صورت استیجاری یا چه به صورت سازمانی میتوانند در این سامانه ثبت اطلاعات شوند و سپس محل های تردد مجاز آنها مشخص و سپس از طریق سامانه مذکور بر اساس قوانین و قواعد مشخص شده در اختیار پرسنل شرکت قرار گیرند. فرم های مربوط به این درخواست ها توسط مدیر سیستم طراحی و بر اساس ایین نامه و قوانین داخلی هر سازمان به گردش در می آیند.

پرسنل با پر کردن فرم های مربوط به ماموریت خود درخواست خودرو خود را نیز ثبت می کنند و مسئول مربوطه در قسمت پشتیبانی یا نقلیه سازمانی درخواست ها را بررسی و بر اساس برنامه ریزی انجام شده خودرو را در اختیار فرد درخواست دهنده قرار می دهد. در نهایت با ثبت ترددهای مربوط به خودرو میزان عملکرد خوردو به وسیله گزارشات سیستمی در اختیار مدیران مربوط قرار می گیرد.

روشهای مختلفی برای مدیریت تردد خوردوها با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای خاص این کار انجام می گیرد که خودرو بتواند با ثبت تردد به وسیله سخت افزار مشخص شده میزان ساعت کارکرد یا عملکرد را در اتوماسیون ثبت نماید و صورت وضعیت مربوط به هر خودرو بصورت ماهانه یا دوره ای صادر شود.

اتوماسیون درخواست خودرو

ما در کسرا آماده ارائه مشاوره به شما هستیم

نرم افزارهای حضور و غیاب کسرا