سامانه حضور و غیاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سامانه حضور و غیاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ورود به سامانه حضور و غیاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

.

درباره دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از برترین دانشگاه های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در استان تهران است.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال هاست که از مشتریان بالقوه سامانه حضور و غیاب شرکت مهندسی کسرا می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران نرم افزار کسرا

اهم مشتریان سامانه حضور و غیاب