سیستم تغذیه باشگاهی کارکنان...

سیستم تغذیه باشگاهی کارکنان

سیستم تغذیه باشگاهی کارکنان

معمولا اغلب شرکتها و سازمانها جهت رفاه حال پرسنل و خانواده آنان اقدام به تهیه و توزیع غذا با سهمیه مشخص و با قیمت های یارانه ای می کنند. این شرکتها با در نطر گرفتن اماکنی که وظیفه طبخ یا توزیع غذا را دارند با در اختیار قرار دادن برنامه غذایی این مراکز به پرسنل خود این امکان را ایجاد می کنند تا پرسنل بر اساس سهمیه مشخص شده خود بتوانند از این وعده های غذایی برای خود و خانواده خود غذا تهیه کنند. که این امر میتواند در رابطه با رفاه حال پرسنل و خانواده آنان نقش تاثیرگذاری داشته باشد. امکان دارد شرکتها بخواهند تنوع غذایی یا مراکز توزیع داشته باشند که جهت رفاه حال پرسنل خود و دسترسی پرسنل به منوهای غذایی و آگاهی از قیمت غذا و نحوه توزیع آن و چه بسا نحوه تحویل آن رلهایی را مشخص نمایند. و به نوعی دست به سفارشی سازی این امور برای سازمان خود بزنند. یکی از کارآمدترین راهها تهیه سامانه اتوماسیون تغذیه باشگاهی است که سازمانها یا شرکتها با تهیه آن میتوانند امکاناتی را برای پرسنل و سازمان خود فراهم آورند.

club-food

نرم افزارهای مرتبط با سیستم تغذیه باشگاهی کارکنان