آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضور و غیاب کسرا

آموزش نرم افزار حضور و غیاب کسرا.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضور و غیاب کسرا

یکی از مهم ترین نیاز ها برای مدیران یا سرپرست های هر سازمان، مشاهده کارکرد ماهانه پرسنل زیر مجموعه خود است. یکی از قابلیت های مهم نرم افزار حضور و غیاب کسرا این است که مدیران یا سرپرستان میتوانند با ورود به نرم افزار کسرا ، در صفحه کارکرد ماهانه خود تمامی اطلاعات خود و پرسنل زیر مجموعه شان را مشاهده کنند؛ در صفحه کارکرد ماهانه کلیه اطلاعات کل حضور ، اضافه کاری ، کسر کار، مازاد حضور ، غیبت ، استحقاقی و ….. را مشاهده و در صورت نیاز از آن گزارشی تهیه کنند؛ پرسنل نیز میتوانند با ورود به صفحه کاربری خود اطلاعات ماهانه کارکردی خود را در یک سطر مشاهده کنند.

در ویدیو آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضور و غیاب کسرا یادمیگیریم که:

 • چگونه در نرم افزار کسرا به صفحه کارکرد ماهانه دسترسی پیدا کنیم.
 • چگونه کارکرد خود وپرسنل زیر مجموعه را مشاهده کنیم.
 • چگونه ازطریق صفحه کارکرد ماهانه بتوانیم به صفحه کارکرد روزانه در سیستم حضور و غیاب کسرا دسترسی پیدا کنیم.
 • چگونه مجوزهای کسر کار یا مازاد کار ، ثبت کنیم.
 • چگونه در این صفحه بر اساس پرسنل مورد نظر جست و جو کنیم.
 • چگونه میتوانیم در این صفحه چارت سازمانی را مشاهده کنیم.

صفحه کارکرد ماهانه در نرم افزار حضور و غیاب کسرا

در این صفحه می توانید اطلاعات کارکرد ماهانه خود و پرسنل زیر مجموعه را مشاهده کنید. برای دسترسی به این صفحه میتوان از دو مسیر استفاده کرد. مسیر اول در صفحه اصلی نرم حضور و غیاب آنلاین کسرا در قسمت پایین صفحه با عنوان «کارکرد من» قابل مشاهده است.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضور غیاب کسرا

صفحه کارکرد ماهانه پرسنل

 مسیر دوم برای دسترسی به صفحه کارکرد ماهانه از منوی اصلی : سامانه تردد پرسنل/ کارکرد/ کارکرد ماهانه است.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سامانه حضور غیاب کسرا

مسیر دوم برای دسترسی به صفحه کارکرد ماهانه پرسنل

بعد از انتخاب صفحه کارکرد ماهانه صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود که در این صفحه می توانید کارکرد خود و پرسنل زیر مجموعه را به صورت ماهانه در هر سطر مشاهده کنید. این صفحه ستون های متفاوتی دارد که توضیح آن ها داده می شود.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سیستم حضور غیاب کسرا

صفحه مشاهده کارکرد پرسنل

 1. ستون پرسنلی: در این ستون شماره پرسنلی هر فرد را به شما نمایش میدهد
 2. ستون نام: در این ستون نام و نام خانوادگی پرسنل را به شما نمایش میدهد.
 3. ستون کل حضور: در این ستون کل حضور فیزیکی فرد (ازبازه زمانی کارت ورود الی کارت خروج) را به شما نمایش میدهد؛ کل حضور شامل حضور موظف فرد و مازاد حضور فرد در سازمان است.
 4. ستون کارکرد: در این ستون حضور فرد را در زمان موظفی(زمانی که فرد موظف به حضور در سازمان است)را به شما نمایش میدهد.
 5. ستون مازاد حضور: در این ستون زمان هایی که فرد خارج از تایم موظفی در سازمان حضور پیدا کرده است را به شما نمایش میدهد.
 6. ستون اضافه کار: در این ستون در صورتی که فرد مازاد حضور داشته باشد و مجوز ثبت کرده باشد،بعد از تایید مجوز توسط مدیر مربوطه در این ستون اضافه کار را به شما نمایش میدهد.
 7. ستون غیبت: در این ستون اگر فرد کسر کار داشته باشد یعنی در زمان موظفی که سازمان تعیین کرده حضور نداشته باشد و برای کسر کار مجوزی ثبت نکرده باشد به صورت غیبت به شما نمایش داده میشود.
 8. ستون کسر کار: در این ستون بازه های زمانی را نشان میدهد که فرد در تایم موظفی که سازمان تعیین کرده حضور نداشته.

 اگر فرد برای کسر کار خود مجوز های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و یا سایر مجوز های تعریف شده در سازمان را ثبت کند ، پس از تایید مجوز توسط مدیر مربوطه در ستون های مشخص شده برای این مجوز ها نمایش میدهد.

نحوه دسترسی به صفحه کارکرد روزانه از طریق صفحه کارکرد ماهانه

اگر شماره پرسنلی هر فرد که به صورت لینک در این صفحه وجود دارد را انتخاب کنیم.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سیستم ورود و خروج کسرا

مشاهده صفحه کارکرد روزانه

صفحه کارکرد روزانه پرسنل انتخاب شده برای ما نمایش داده می شود که می توانیم اطلاعات تردد و حضور فرد را به تفکیک روز با نمایش ساعت ورود و خروج، مشاهده کنیم.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سامانه ورود و خروج کسرا

مشاهده اطلاعات تردد و حضور فرد به تفکیک

مورد دیگر در این صفحه لینک های کسر کار و مازاد کار هستند. که کسر کارهای فرد در یک ماه را به صورت روز، ساعت نمایش می دهد که به صورت لینک در آمده است و با انتخاب هر کدام از این لینک ها می توانید مجوز های مربوط به کسر کار و یا مازاد کار را ثبت کنید.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار ورود و خروج کسرا

نمایش کسر کار و مازاد کار

پس از انتخاب مثلا لینک مازاد حضور پرسنل مورد نظر، صفحه ای برای ما نمایش میدهد که اطلاعات مازاد حضور آن فرد را به صورت تفکیک شده نشان می دهد.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سیستم کنترل تردد کسرا

نمایش اطلاعات مازاد حضور به تفکیک پرسنل

مثلا این پرسنل در 3 روز از ماه در چه روزی و از چه ساعتی الی چه ساعتی مازاد حضور داشته است و می توانیم با انتخاب مجوز مورد نظر و ثبت توضیحات آن مجوز را برای پرسنل ثبت نماییم. برای جست و جو فیلتر کردن در این صفحه گزینه های متفاوتی داریم.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه سیستم ورود و خروج پرسنل کسرا

فیلتر کردن صفحه مازاد حضور کارکرد ماهانه

فیلتر دوره: با استفاده از این فیلتر میتوانیم در دوره های کارکردی متفاوت، جست و جو را انجام دهیم.

فیلتر پرسنلی: با استفاده از این فیلتر میتوانیم بر اساس یک پرسنل یا چند پرسنل مشخص ، جست و جو را انجام دهیم.

فیلتر شیفت: با استفاده از این فیلتر میتوانیم پرسنل را بر اساس گروه های شیفتی جستجو کنیم.

فیلتر گروه: با استفاده از این فیلتر میتوانیم پرسنل را در گروه های پرسنلی که در سازمان داریم جستجو کنیم.

چک باکس «افراد نیازمند به مجوز»: اگر این چک باکس انتخاب شده باشده پرسنلی را به ما نمایش میدهد که در کارکرد آنها کسر کار یا مازاد حضور وجود دارد و نیازمند ثبت مجوز برای آنها است.

چک باکس «پرسنل زیر مجموعه»: اگر این چک باکس انتخاب شده باشد و فرد ، مدیر یا سرپرست واحدی از سازمان باشد میتواند کارکرد ماهانه پرسنل زیر مجموعه خود را مشاهده کند؛ اگر فرد ، مدیر یا سرپرست نباشد تنها یک سطر که شامل اطلاعات کارکردی فرد است را نمایش میدهد.

چک باکس «مدیران زیر مجموعه»: اگر این چک باکس انتخاب شده باشد و فرد مدیر چند واحد سازمان  باشد ، مدیران واحد های زیر مجموعه را نمایش میدهد.

نکته: مورد مهم تفاوت گزینه «جستجو» و «فیلتر» در این صفحه است.

با یک مثال برای شما توضیح می دهیم: اگر شما یک شماره پرسنلی را بخواهید جستجو کنید، با وارد کردن شماره پرسنلی فرد در کادر مورد نظر و انتخاب گرینه جستجو شما آن فرد را به صورت هایلایت شده به رنگ صورتی در صفحه مشاهده می کنید.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه نرم افزار حضوروغیاب کسرا

نمایش فیلتر کردن در صفحه کارکرد ماهانه

در گزینه جستجو بقیه پرسنل را نمایش می دهد و پرسنل مورد نظر را با هایلایت صورتی نمایش می دهد. اما اگر شماره پرسنلی را در کادر مورد نظر وارد کنیم و این بار گزینه فیلتر را انتخاب کنیم مشاهده می کنیم که تنها همان پرسنل را برای ما فیلتر می کند بقیه پرسنل را به ما نمایش نمی دهد.

آموزش صفحه کارکرد پرسنل نرم افزار حضوروغیاب کسرا

فیلتر کردن بر اساس شماره پرسنلی

با انتخاب گزینه حذف فیلتر می توانیم صفحه را به حالت قبل بازگردانیم.

گزینه بعدی در این صفحه چارت درختی واحد سازمانی است. یکی از مزایای نرم افزار حضور غیاب کسرا طراحی چارت درختی برای هر سازمان است که می توانید این مورد را در صفحه چارت سازمانی ایجاد کرده و در صفحه کارکرد ماهانه نیز به نمایش بگذارید.

آموزش صفحه کارکرد ماهانه پرسنل سامانه حضوروغیاب کسرا

نمایش چارت درختی در صفحه کارکرد ماهانه پرسنل

با انتخاب سه خط در این صفحه چارت درختی برای شما نمایش داده می شود که می توانید واحد های مافوق و واحد های زیر مجموعه را با تفکیک مشاهده کنید.

آموزش صفحه کارکرد پرسنل نرم افزار ورود و خروج کسرا

مشاهده واحدهای مافوق و واحدهای زیر مجموعه در چارت درختی

آموزش نرم افزارهای مرتبط